Шпаргалка

Конституція України (станом на 15.03. 2016 року).

Конвенція ООН про права дитини

Збірка афоризмів.


Загальні вимоги до написання есе

Есе – невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання і не претендує на вичерпне і визначальне трактування теми.
На відміну від реферату, який адресується будь-якому слухачеві есе – це ближче до репліки, що адресується підготовленому слухачу. Тобто людині, яка вже має уяву, про що йде мова. Власне, така «адресність» дозволяє автору есе зосередити увагу на розкритті нового змісту, а не нагромаджувати різними службовими деталями викладення матеріалу в письмовому форматі.
Поради щодо побудови есе:

  • Будь-який твір есе варто розпочати зі вступу, в якому має бути висвітлено загальний підхід до теми, вступ повинен містити проблемне завдання і відповідь на поставлене питання. Автор есе не має права описувати все, що йому відомо в обсязі заданої теми, а лише те, що буде творчою відповіддю на поставлене питання у темі. Упродовж усього есе необхідно підкреслювати зв'язок поданих фактів з тезою.
  • Основна частина есе вибудовується з метою переконання читача. Для цього автор есе має використати вагомі аргументи. Спочатку варто викласти головні ідеї та факти, які підтверджуватимуть приклади до цих ідей.
  • Есе має містити озвучену кінцівку. При цьому зовсім не важливо, кінець є ствердженням будь-чого, запитанням чи статочно не завершеними роздумами. Вдалим варіантом завершення есе вважається використання афоризмів і цитат.


Пам’ятка для розв’язування правової ситуації

1.Факти. Що відбулося? Хто є учасниками си​туації? Що про них відомо? Які факти є важли​вими, а які -другорядними?
2.Проблема. У чому полягає проблема? Якими нормативними актами регулюється проблема? Які питання нам треба з’ясувати, щоб розв’язати ситуацію?
3.Аргументи. Які аргументи можна навести для розв’язання ситуації? Обов’язково слід вико​ристовувати законодавчу базу на захист кожної зі сторін.
4. Висновок, рішення чи який може бути розв’язок ситуації. Чому саме такий висновок чи таке рішення? Якіможуть бути наслідки та​кого розв’язку?

Пам’ятка для порівняння правових явищ
1. Поміркуйте, за якими ознаками можна визначати подібність та відмінність даних явищ. Назвіть критерії для   порівняння.
2. В якому порядку краще розташувати критерії? Чому ви так вирішили?
3. Назвіть подібні риси.
4. Назвіть відмінні риси.
5. Зробіть висновки.
6. Результати  занотуйте у  таблиці.

Памятка для вирішення юридичної задачі
1. Чи мають місце правовідносини?
2. Нормою якої галузі права вони регулюються?
3.Де містяться норми права, в яких джерелах?
4.Чи мало місце порушення норм права?
5. З'ясуйте склад правовідносин (правопорушення).
6.Що передбачають нормативно - правові акти з даного   питання.  (З’ясуйте  правові  норми, які встановлюють    правомірні моделі субєктів права.)
7.Хто з учасників правовідносин порушив норми права?  Що необхідно зробити, щоб  захистити права.
 8. З’ясуйте   відповідальність.
 9. Висновки.


Пам’ятка послідовності формулювання поняття за ознаками

1. Охарактеризуйте поняття.
2. Назвіть словосполучення, в яких воно вживається, сферу його вживання.
3. Визначте всі можливі ознаки поняття: змістові та другорядні.
4. Доберіть ключове слово.
5. Доберіть родові та видові поняття, порівняйте їх, визначте родові та видові ознаки.
6. Розмістіть ознаки в логічній послідовності.
7. Сформулюйте визначення поняття.

Пам’ятка для внутрішнього аналізу нормативно-правового акта

1.Визначте назву нормативно-правового акта, з якого вміщено витяг.
2.З’ясуйте, про що йдеться в документі.
3.Установіть основні юридичні показники тексту (об’єкт регулювання, суб’єкт, тобто                  його правосуб’єктність, юридичний зміст, юридичні обставини тощо).
4.Розділіть текст на змістові частини, визначте критерії для виконання 
 5.Послідовно викладіть свої думки.
6.Зробіть висновок.


Пам’ятка для зовнішнього аналізу нормативно-правого акта

1.Визначте назву нормативно-правового акта.
2.Визначте нормативно-правовий акт за юридичною чинністю, галузевою належністю.
3.З’ясуйте, ким і коли було видано даний нормативно-правовий акт.
4.Визначте, з яких частин складається документ.
5. Який предмет регулювання кожної частини?
Немає коментарів:

Дописати коментар